50X شرط مقدار پاداش سپرده قبل از کنار کشیدن. پیشنهاد جایزه برای 30 روز از تاریخ دریافت معتبر است. حداکثر تبدیل برای سپرده : 5 بار مقدار پاداش. موضوع به سایت و ایمیل کازینو پرسیاست جایزه

2

برندگان پرداخت سریع!

بازیکنان جدید تنها. شرط اول از تعادل واقعی رخ می دهد. 50X wagering به پاداش و یا هر برنده تولید شده از چرخش آزاد، سهم ممکن است در هر بازی متفاوت است. نیاز شرط است تنها شرط پاداش محاسبه می شود. جایزه برای 30 روز / چرخش آزاد به مدت 7 روز از موضوع معتبر، معتبر است. حداکثر تبدیل: 5 بار مقدار پاداش و یا از چرخش آزاد: $ / £ / € 20 یا 200 کرون است.
شرایط کامل اعمال می شود.