50X شرط مقدار پاداش سپرده قبل از کنار کشیدن. پیشنهاد پاداش برای معتبر 30 روز از تاریخ دریافت. حداکثر تبدیل برای سپرده : 5 بار مقدار جایزه. موضوع به سایت و ایمیل کازینو پرسیاست جایزه

2

£ / $ / € 5 جایزه فوق العاده آزاد بر روی 1ST سپرده

50X شرط مقدار پاداش سپرده قبل از برداشت. پیشنهاد پاداش برای معتبر 30 روز از تاریخ دریافت. حداکثر تبدیل برای سپرده : 5 بار مقدار جایزه. موضوع به سایت و ایمیل کازینو پر سیاست جایزه.