50એક્સ પહેલાં થાપણ બોનસ રકમ હોડ પાછી ખેંચી. બોનસ ઓફર માટે માન્ય 30 રસીદ સુધીના દિવસો. મેક્સ રૂપાંતર થાપણ : 5 વખત બોનસ રકમ. સાઇટ પર વિષય એન્ડ મેઇલ કેસિનો સંપૂર્ણબોનસ નીતિ

2

આનંદ સ્કોર 400 સુપર્બ કેશ રમતો!

નવા ખેલાડીઓ ફક્ત. હોડ પ્રથમ વાસ્તવિક સિલક થાય. 50એક્સ બોનસ અથવા મફત સ્પીનોની પેદા કોઈપણ જીતેલી હોડ, ફાળો રમત દીઠ અલગ હોઈ શકે છે. હોડ જરૂરિયાત બોનસ બેટ્સ પર જ ગણવામાં આવે છે. બોનસ માટે માન્ય છે 30 દિવસો / મફત માટે માન્ય સ્પીનોની 7 મુદ્દો થી દિવસોની. મેક્સ રૂપાંતર: 5 વખત બોનસ રકમ અથવા મફત સ્પીનોની માંથી: $/£ / € 20 અથવા 200 kR.
પૂર્ણ શરતો લાગુ.